Recent Posts

Геотаргетинг по-ивуарийски

Свежее, с пылу с жару, предложение поступило из Кот-д'Ивуара. Мне, во имя Господа нашего, хотят вручить приличную сумму (2,5 миллиона долларов), ничего особенно не требуя взамен, потому что все равно дни дарительницы сочтены.

Примечательно же это письмо вот чем. Каким-то образом в Кот-д'Ивуаре пронюхали, что я сейчас нахожусь в Болгарии. И на всякий случай - вдруг я забыл свой родной язык, а болгарский выучил! - продублировали письмо НА БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ! Вот это номер! Много благодаря! (Большое спасибо!)

Donation From Mrs Agnes Robinson
BP [38 Rue Des Martyrs Cocody
Abidjan, Cote d'Ivoire .


DEAREST ONE OF GOD
I am the above named person from Kuwait . I am married to MR.ROBINSON MICHAEL, who worked with Kuwait embassy in Ivory Coast for nine years before he died in the year 2004. We were married for eleven years without a child. He died after a brief illness that lasted for only four days.

Before his death we were both born again Christian. Since his death I decided not to remarry or get a child outside my matrimonial home which the Bible is against. When my late husband was alive he deposited the sum of $2. 5 Million (Two Million and Five Hundred thousand U.S. Dollars) in the bank here in Abidjan in a suspense account.

Presently, the fund is still in the bank. Recently, my Doctor told me that i have seriously sickness which is cancer problem. The one that disturbs me most is my stroke sickness. Having known my condition I decided to donate this fund to a church or individual that will utilize this money the way I am going to instruct herein. I want a church that will use this fund for orphanages, widows, propagating the word of God and to endeavour that the house of God is maintained.

The Bible made us to understand that blessed is the hand that giveth. I took this decision because I don’t have any child that will inherit this money and my husband relatives are not Christians and I don’t want my husband’s efforts to be used by unbelievers. I don’t want a situation where this money will be used in an ungodly way. This is why I am taking this decision. I am not afraid of death hence i know where I am going. I know that I am going to be in the bosom of the Lord. Exodus 14 VS 14 says that the Lord will fight my case and I shall hold my peace.

I don’t need any telephone communication in this regard because of my health hence the presence of my husband’s relatives is around me always I don't want them to know about this development. With God all things are possible. As soon as I receive your reply I shall give you the contact of the bank here in Abidjan . I want you and the church to always pray for me because the Lord is my shepherd. My happiness is that I lived a life of a worthy Christian. Whoever that wants to serve the Lord must serve him in spirit and Truth. Please always be prayerful all through your life.

reply me for more information’s, in your reply will give me room in sourcing another church or individual for this same purpose. Please assure me that you will act accordingly as I Stated herein. Hoping to receive your reply.

Send me the following informations as per below.
Your full names...........................
Address ...................................
Age .......................................
Occupation ................................
Photo......................................

Remain blessed in the Lord.
Yours in Christ,
MRS.AGNES ROBINSON.
___________________________________________

Дарение 
From Mrs Agnes Robinson
BP [38 Rue Des мъченици Cocody
Абиджан, Кот д'Ивоар.

Скъпи ЕДНА НА БОГА
Аз съм горе посоченото лице от Кувейт. Аз съм омъжена за MR.ROBINSON MICHAEL, които са работили с Кувейт посолство в Кот д'Ивоар в продължение на девет години преди да почине през 2004 година. Бяхме женени от единадесет години, без дете. Той почина след кратко боледуване, който е продължил само за четири дни.

Преди смъртта си и двамата бяхме родени отново християнин. След смъртта му, аз реших да не се ожени отново или да получите на дете извън брачни дома ми, които Библията е против. Когато покойният ми съпруг е жив, той депозира сумата от $ 2. 5 милиона евро (два милиона и петстотин хиляди щатски долара) в банката, тук в Абиджан във временна сметка.

В момента фондът все още е в банката. Наскоро моят лекар ми каза, че аз имам сериозно заболяване, което е проблем на рак. Този, който ме притеснява най-много ми е инсулт болест. След като състоянието ми, реших да дарят на този фонд, за да църква или индивид, който ще използва тези пари така, аз отивам да инструктира тук. Искам една църква, която ще използва този фонд за домове за сираци, вдовици, посадъчен на Божието слово и да се стреми на Божия дом да се поддържа.

Библията ни накара да разберем, че благословен е ръката, която дава. Взех това решение, защото аз не, да всяко дете, което ще наследи тези пари и роднини на мъжа ми не са християни, и аз не, не искам мъжа ми, провежданите от усилията да бъдат използвани от невярващите. Аз не, не искам ситуация, в която тези пари ще бъдат използвани по нечестив начин. Ето защо аз съм вземането на това решение. Аз не съм страхува от смъртта, следователно аз знам накъде съм тръгнал. Знам, че аз отивам да бъде в лоното на Господа. Изход 14 VS 14 се казва, че Господ ще се борят моя случай и аз да мълча.

Аз не, т нужда от телефонната комуникация в това отношение, защото здравето ми по този начин присъствието на съпруга ми, и роднините около мен винаги Аз не искам те да знаят за това развитие. С Бога всичко е възможно. Веднага след като получим отговор от Вас, аз ще ви даде контакт на банката, тук в Абиджан. Искам вие и църквата винаги да се моли за мен, защото Господ е пастир мой. Моето щастие е, че съм живял живота на един достоен християнски. Който иска да служи на Господа, трябва да му служа с дух и истина. Моля, винаги се молете на всички чрез вашия живот.

ми даде отговор за повече информация, и в отговора си ще ми даде стая в извор на друга църква или физическо лице, за същата цел. Моля да ми уверя, че ще действат в съответствие с посочените тук. Надявайки се да получим отговор от Вас.


Изпратете ми следната информация по-долу.
Пълния си имена ...........................
Адрес .....................................
Възраст ...................................
Професия ..................................
Снимка ......................................
Останете благословен в Господа.
Ваш в Христа,
MRS.AGNES ROBINSON. 


3 коммент.:

Elena Rubric комментирует...

Хотя IP address много чего хорошего про тебя рассказывает, но как-то да, обладая только твоим е-мейлом, продублировать письмо на языке твоего географического положения - это круто! Видимо, это происходит не без помощи папы Гугла, причем, в автоматическом режиме! Скорее всего, при открытии е-мейла. О, идея для эксперимента: сохрани этот е-мейл и открой его опять в другом месте. Посмотрим, что будет! :)

Н.Письма комментирует...

Elena Rubric, у меня нет разумного объяснения этому феномену. Я бы еще понял, если бы для данного почтового ящика пользовался веб-формой. Но нет!
Сообщение, будучи однажды принятым, уже не изменится. А с сервера письмо удаляется (я так настроил).

Elena Rubric комментирует...

Welcome to the world of WWW! :)

Отправить комментарий